Улуттук компьютердик гимназиясынын ӨНҮГҮҮ ПРОГРАММАСЫ

Кыргыз Республикасынын А. Молдокулов атындагы 

Улуттук компьютердик гимназиясынын 

 ӨНҮГҮҮ ПРОГРАММАСЫНЫН

 

 КОНЦЕПЦИЯСЫ 

 

Улуттук компьютердик гимназияга (УКГ) 2010-жылдын 5-октябрындагы Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыгы менен профессор Айдаркан Молдокуловдун ысымы ыйгарылган.

Улуттук окуу-тарбия комплекс-гимназиясынын долбоордук кубаттуулугу окуу корпусу -1226 окуучуга, интернат-210 окуучулук орунга ылайыкташтырылган.

Азыркы мезгилде УОТКГда 91-класс-комплект, анда 3113 окуучу окуйт. Интернатта-180 окуучу билим, тарбия алууда.

Улуттук окуу-тарбия комплекс-гимназиясынын Өнүктүрүү концепциясын  иштеп чыгууда системалык өзгөртүү стратегиясы тандалып алынды. Бул стратегия мектепти билим берүү мекемеси катары толук реконструкциялоону көздөй да иш-аракеттин бардык компоненттерин (максаттарын, мазмунун, уюштурууну, технология ж.б.), бардык структураларды, алардын бөлүктөрүн, байланыштарын, звенолорун камтыйт. Бул стратегия адатта УКГны жаңы мазмундагы, сапаттуу билим берүү мекемесине айландырууда ишке ашырылат. 

Программанын актуалдуулугу анын мектептин келечеги үчүн маанилүү болгон, азыркы учурдагы мектептин проблемаларын жоюу аркылуу максималдуу пайдалуу натыйжаны алууну көздөгөндүгүндө. 

Ал төмөнкүлөр:

 1. Улуттук компьютердик гимназиянын класстарынын багыттарына жараша окуу планын, атайын окуу модифицирленген окуу программаларын түзүү жана предметтер боюнча окуу методикалык куралдарын иштеп чыгуу менен автордук окутуу программаларын иштеп чыгууга жетишүү;
 1. 2040 жылга чейинки өлкөбүздүн өнүгүү стратегиясына туура келген «Жаңы доорго кырк кадам» программасынын багыттарынын негизинде төмөндөгүдөй окуу методикалык иштерди жүргүзүү:

- окуу процессинде предметтер боюнча динамикалык текшерүү тесттери жайгашкан электрондук окуу китептерин түзүү жана колдонуу методикасын иштеп чыгуу;

- электрондук окуу китептерин, компьютердик тесттерди түзүүчү информациялык системаны мугалимдерге окутуп үйрөтүү боюнча жумуштарын уюштуруу;

- «электрондук мектеп» информациялык системаны ишке киргизүүгө керек болгон жумуштарды баштоо, бул системаны УКГнын базасында апробациялоо жана толук түрдө мектептин окуу процессин башкарууга киргизүү боюнча жумуштарды аткаруу;

- педагогикалык коллективди «электрондук мектеп» информациялык системасы менен иштөөнү үйрөтүү жумуштарын уюштуруу;

 1. Окуу процессин жаңы заманбап технологиялардын жардамы менен жүргүзүү, мультимедиялык программаларды колдонуу, дистанттык окутууну пайдалануу;
 2. Мектеп-ЖОЖ байланышын чыңдоо, табигый-техникалык жана гумманитардык багыттагы жогорку окуу жайлардын окутуучулары менен тыгыз байланышта иштөө;
 1. Зээндүү окуучуларды тандоо жана аларды кабыл алуу шарттарын компьютердик тестирлөөнүн негизинде иштеп чыгуу;
 1. УКГнын материалдык-техникалык базасын чыңдоо, зээндүү балдардын өз алынча компьютердик технологияны пайдаланууаркылуу окуусуна толук шарттарды түзүү;
 1. Мугалимдерди конкурсттук негизде кабыл алуу;
 2. Профилдик класстарга кошумча билим берүү.

 

Билим берүүнү модернизациялоо – бул, коомчулуктун жигердүү катышуусу менен иш жүзүнө ашырылуучу масштабдуу мамлекеттик программа. Ал Кыргыз Республикасынын билим берүү системасынын азыркы мезгил талабы болгон суроо-талаптарын, мамлекеттин жашоосунун сапатынын перспективасын канааттандыра тургандай болушу абзел.  Коюлган талаптарды эске алуу менен биздин гимназия жашоонун азыркы шарттарына ылайык профилдик жалпы билим берүүчү мекемелердин көп профилдүү, адаптацияланган моделине ылайыкташат. 

 

Өзүнүн даярдалышына байланыштуу программа төмөнкү сапаттарга ээ:  

1. актуалдуукка; 

2. прогноздоого; 

3. рационалдуулукка; 

4. реалдуулукка; 

5 ийкемдүүлүккө; 

6. багыттуулукка.

 

1. Гимназияны модернизациялоонун структурасы

 

Гимназия окутуунун эки деңгээлинен турат. 

 Окутуунун биринчи деңгээлинде окуучуларды окуу программаларынын кийинки деңгээлдеринде ийгиликтүү жетишүүгө даярдай турган программалар киргизилет. 

Билим берүүнүн биринчи деңгээлинин окутуу максаттары:

- инсанды үзгүлтүксүз билим берүүнүн андан ары курууда мүмкүн болбогондой, дүйнөнү туюуу жана кабылдоону, таанып-билүү мотивациясын түзүүгө боло турган универсалдуу окуу иш-аракеттеринин негизинде  өнүктүрүү.

 Билим берүүнүн экинчи деңгээли (негизги жалпы билим берүү) окуучулардын инсандык, метапредметтик жана предметтик натыйжаларына жетишүүсү болжолдонот. Негизги жалпы билим берүүнүн негизги максаттары булар:

1) кабыл алынган билим, билгичтиктер жана көндүмдөрдүн ишмердигинде дүйнө жөнүндөгү таанымдарынын бүтүндүгүн калыптоо;

2) ар түрдүү ишмердүүлүктө, таануу жана өзүн-өзү таануу тажрыйбаларына ээ болуу;

3) жеке билим берүү же профессионалдык траекторияда сезимталдуу тандоолорун ишке ашырууга даярдоо.

 

Гимназиянын конкуренттүү артыкчылыктары.

 

    Билим берүүнүн мүмкүнчүлүктөрү.

       Кызматташтыктын ачыктыгы.

       Бүтүрүүчүнүн билим берүү, маалыматтык-коммуникативдик жана социалдык  

      компетенттүүлүгүнүн деңгээлинин жетиштүүлүгү.

    Сабактан тышкаркы иштердин активдүү иштеген системасы, гимназиянын салт-санаасы жана социумдардын өз ара аракеттенишүүсү;

       Азыркы заманга ылайык педагогикалык технологияларды жана инновациялык ишмердиктерди 

      пайдалануу;

       Жогорку квалификациялуу педагогикалык жамаат;

      Окуучулардын жеке жетишкениктери.

 

2. Өнүгүү программасынын нормативдик негизи жана аны ишке ашыруунун принциптери: 

Максаттуу-программалык башкаруу-билим берүүнүн сапатын  жогорулатуу азыркы учурдагы  билим берүүдөгү проблемаларды эффективдүү чечүү жолдорунун бири болуп эсептелинет.

Улуттук окуу-тарбия комплекс-гимназиясынын (УОТКГ) ѳнүгүү программасы, окуу- тарбия  процесси мамлекеттик билим берүүнүн приоритеттерин жана стратегияларын эске алуу менен  бирге өнүгүү концепциясын түзүүгө, жаңы этапка өтүүнүн багыттарын жана максаттарын иштеп чыгууга жана өнүгүү планын этап боюнча (алдыдагы беш жылда «Таза коом» долбоорунун негизинде) ишке ашыруусуна жардам берет.

Өнүгүү программасы УОТКГнын  жаңылануу стратегиясын аныктоого, уюштурууга, башкаруу структурасын түзүүгө жана анын механизимин ишке ашырууга багыттайт.

 

Өнүгүү программасы төмөндөгү милдеттердин  аткарылышын аныктайт:

УОТКГнын негизги багыттарынын иш аракеттерин  жаңылантуу;

билим берүү баскычтарына (I.II.) жаңылануу киргизүү;

УОТКГнын негизги багыттарынын иш чарасын кайрадан карап чыгуу менен бирге УОТКГнын жаңылануу моделин түзүү;

жөндөмдүү окуучуларга көңүл бурууну күчөтүү;

жөндөмдүү окуучулардын  класстарын түзүү; 

индивидуалдуу билим берүү маршрутун түзүү;

вариативдик билим берүү программаларын иштеп чыгуу;

психологиялык кызматтын иш чарасын өнүктүрүү жана активдештирүү;

окуучу менен индивидуалдуу  иш алып баруу үчүн ыңгайлуу билим берүү окуу чөйрөсүн түзүү;

мугалимдердин  маалыматтык-коммуникативдик технологияларды колдоно билүүсүнө  даярдык көрүү менен иш жүзүнѳ ашыруу;

тереңдетилген багыттуу билим берүүнү ЖОЖдун мугалимдерин тартуу менен бирге жөнгө салуу;

жогорку квалификациядагы мугалимдерди тартуу;

окуучулардын тандоосу боюнча элективдик курстардын түзүлүшү;

окуу лаборатория жабдууну модернизациялоо.

 

 

3. Билим берүү саясатынынын принциптери

Гиназиянын өнүгүү программасы төмөнкү принциптерге негизделиниши керек: 

 

1) билим берүүнүн гуманистик мүнөзүнө, жалпы адамзаттык баалуулуктарга, адамзаттын саламаттыгы жана жашоосуна, инсандын эркин өнүгүүсүнө. Жарандыкка, эмгекти сүйүүгө, адамзаттын эркиндигин жана укугун сыйлоого, айлана-чөйрөнү, Ата Мекенди, үй-бүлөнү сүйүүгө тарбиялоо;  

2) көп улуттуу мамлекеттин шарттарында маданий каада-салттарды жана өзгөчөлүктөрдү өнүктүрүү жана коргоо;

 

3) окуучуларды билим берүүнүн системасынын адаптациялуу деңгээлине жана өзгөчөлүктөрүнө даярдоо жана өнүктүрүү, билим берүүнүн жалпыга мүмкүн болгондугуна;

4) билим берүүнүн диндик эмес мүнөздөгүсү;

5) билим берүүдө эркин жана көп мүнөздүүлүгү (плюрализм);

 

ГУМАНДАШТЫРУУ ПРИНЦИБИ- Кыргыз Республикасынын “Билим берүү” законунун, Балдардын укугун коргоо Декларациясынын, Балдардын укугун коргоо Конвенциясынын жана башка нормативдик документтердин негизинде   мугалимдердин жана окуучулардын укугун сактоого; илим жана маданияттын, адабият жана искусствонун өнүгүшүнө, тарыхый баалуулуктарды, адамзаттын баа жеткис энчисин сактоого жана калыптандырууга багыттайт.

КЫЗМАТТАШТЫК ПРИНЦИБИ- компетенттүүлүктүн негизинде өз ара мамилелешүүнү түзүү, мугалимдердин кадыр-баркын колдоо, мугалимдердин жана ата-энелердин ишениминин негизинде окуучулардын өзүн-өзү баалоосун жогорулатуу;

ОКУТУУНУ ӨНҮКТҮРҮҮ ПРИНЦИБИ- педагогикалык жаңы технологияларды колдонуу аркылуу окуучулардын өзүн-өзү өнүктүрүү жана чыгармачылык ой жүгүртүү жөндөмдүүлүктөрүн өркүндөтүү;

ОКУТУУНУ ИНДИВИДУАЛДАШТЫРУУ ПРИНЦИБИ-ар бир окуучунун жөндөмдүүлүгүнүн өнүгүү деңгээлин ар тараптан тизмеге алуу, окуучуларды стимулдаштыруучу программаларды, пландарды иштеп чыгуу, окууга болгон мотивациясын жогорулатуу жана ар бир окуучунун таанып билүү кызыкчылыгын өнүктүрүүгө багыттайт.

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯЛАШТЫРУУ ПРИНЦИБИ- окуучулардын үйрөнүп жаткан илимдеринин ар тараптуу багыттарына карата жөндөмдүүлүгүн жана шыгын өнүктүрүү, аныктай билүү, окуучулардын индивидуалдык өзгөчөлүгүн эске алуу менен бирге тайпаларга жана класстарга бөлүштүрүүгө багыттайт;

БИРДҮКТҮҮЛҮК ПРИНЦИБИ -окуучуларды окутууда, тарбиялоодо окутуунун бирдиктүүлүгүнө багыттайт.

САБАКТАРДЫ ИНТЕГРАЦИЯЛАШТЫРУУ ПРИНЦИБИ -илимдердин айкалышуусуна чыгуу жана курстарды координациялоо. Бул жерде эки деңгээл жөнүндө айтсак болот: предмет ичиндеги жана предмет аралык байланышын камтыйт;

СИСТЕМАЛУУЛУК ПРИНЦИБИ -билимдердин уланмалуулугунун сакталышына багыттайт(жөнөкөйдөн татаалга көздөй);

ВАРИАТИВДҮҮЛҮК ПРИНЦИБИ-кыргыз тилинде окутуучу гимназиялар үчүн базистик окуу планынын негизинде стандарттык, модифицирленген, эксперименталдык, автордук программалар. 

 

 

4. Концепциянын негизги идеясы

Улуттук компьютердик гимназиясынын негизги максаты-окуучуларга ар тараптуу, багыттуу билим берүү программалары менен окутуу аркылуу дифференциациялык жөндөмдөрүн өнүктүрүү жана аныктоосун камсыз кылуучу окуу чөйрөсүн түзүү. 

Ар бир бала өзүнүн жөндөмүнө, кызыкчылыгына карата индивидуалдуу билим берүү маршрутун түзүп алууга жана сапаттуу билим алыш үчүн УКГнын билим берүү чөйрөсү көп варианттуу компоненттен түзүлүшү зарыл. 

Белгиленген класстык системанын негизин сактоо аркылуу жөндөмдүү окуучулар үчүн индивидуалдаштырылган билим берүү маршрутунун түзүлүшүнүн технологиясын жана усулдук ыкмаларын иштеп чыгуу УКГнын негизги проблемасы болуп саналат.

Жөндөмдүү окуучулар үчүн индивидуалдаштырылган билим берүү маршруттарынын түзүлүшү алардын инсан катары өзүн-өзү жетилүүсүнө, аң сезиминин өсүшүнө, социалдык, экономикалык чөйрөдө өзүн оптималдуу реализациялоосуна даярдоого чоң өбөлгө түзөт.

 

 

 1. 5. Гимназиянын миссиясы. 

Гимназиянын башкы миссиясы – билимдин жаңы жана жогорку сапатына жетүү үчүн, мезгилге шайкеш келген коомчулук жана мамлекет талап кылган  адекваттуу инсандарды тарбиялоого ыңгайлуу, жагымдуу максималдуу шарттарды түзүү, ал өз учурунда: 

 • Окутуу-тарбиялоо процессинде алдыңкы делинген окутуу ишмердигине шайкеш келген курагын жана өзгөчөлүгүн эске алуу менен  системалуу-ишкердүү мамилени пайдаланууну камсыз кылуу; 
 • Окуучуларга билим жана чыгармачыл компетенттүүлүктөрдүн технологияларын берүүнү калыптоо менен үзгүлтүксүз билим берүү көндүмдөрүн өнүктүрүү;
 • Гимназиянын тарбиялоо потенциалын күчөтүү аркылуу ар бир окуучунун психолого-педагогикалык индивидуалдыгын камсыздоо;
 • Билим берүү процессиндеги баардык субъектилердин саламаттыгын бекемдөө жана сактоо;
 • Гимназиянын замандан артта калбаган материалдык-техникалык базасын жаңылоо менен билим берүүнүн алгылыктуулугун арттырып жана конкуренттикке ийкемдүүлүктү жогорулатуу.

Гимназия бир тарабынан, окуучуларга алардын индивидуалдуу шыгын максималдуу өстүрүүгө карата күчүн жумшаса, экинчи тарабынан – социалдык-маданий чөйрөнүн өзгөрүүлөрүнө ийкемдүү мамиле жасоого умтулуусу абзел.  Гимназиянын мындай эки тараптуу ишмердүүлүгүнүн негизги натыйжасы баланын жана өспүрүмдүн тез өргөрүүгө дуушар болуп жаткан мезгилге адаптациялана алгандай кылып тарбиялоо болуп эсептелинет.      

   

 

5.1. Гимназиянын өнүгүүсүнүн артыкчылыгы

Гимназиянын өнүгүүсүнүн артыкчылыгы жакынкы 5 жыл ичинде:

 • Билим берүүнүн “Электрондук мектеп” информациялык системасындагы электрондук окуу китептеринин негизинде жаңы сапатын камсыздоо;
 • Билим сапатын деңгээлдери боюнча конкуренттүүлүктү, ийкемдүүлүктү камсыздоо; 
 • Санариптик атуулду даярдоодогу инновациялуулук.

 

  1. 1. Улуттук жана дүйнөлүк маданияттардын системасына инсан катары интеграцияланышына, илимдин өнүгүүсүнүн талабына жооп бере турган деңгээлде заманбап билим берүү.
  2. 2. Таланттуу, зээндүү балдар менен иштөөдө ар биринин жекече мүмкүнчүлүктөрүн өркүндөтүү үчүн шарттарды түзүү, заманбап технологияларды үйрөнүүгө аны турмушта кеңири пайдаланууга жана билим берүүнүн мазмунун гумандаштыруунун негизинде эстетикалык, ден соолугу чың келечектин кадрларын даярдоону көздөйт.
  3. 3. Окутуунун ар кандай формалары, атайын курстар, сабактан тышкаркы иштер аркылуу окуу процессине гимназистердин чыгармачылык мамиле кылуусун калыптандырууга багытталат.
  4. 4. Профилдик багыттар боюнча билим берүү менен келечектеги кесипти туура тандоо.
  5. 5. Республиканын интеллектуалдуу потенциалын калыптандыруу процессине активдүү катышууга багыт алат 
  6. 6. Электрондук журнал.(күндѳлүк) менен иш алып барат.
  7. 7. Электрондук библиотека(электрондук китептер) менен иштѳѳгѳ мүмкүнчүлүк алат.
  8. 8. Окуучулардын предметтер боюнча билимдерин комппьютердик тесттирлѳѳ аркылуу жүргүзүшѳт.

 

 

6. Өнүгүү программасынын технологиялык камсыздандыруусунун концептуалдык позициясы

  1. 9. Окуу–тарбия ишинин технологиялык камсыздандыруусу укуктук- нормативдик камсыздандыруу аркылуу ишке ашырылат.
  2. 10. Окуу–тарбия ишинин технологиялык камсыздандыруусу материалдык-техникалык, кадрдык, спорттук-чыңдоо сапаттуу камсыздандыруу шартында эффективдүү мүнөздөмө бере алат.
  3. 11. Окуучунун инсандык калыптануусу жогорку денгээлдеги ой-жүгүрткөн балдар менен чоңдордун кызматташтыгы, төмөнкү билим берүүчү чөйрөлөрдүн технологияларынын иштөө шартында камсыздандырылат.

 

Базалык окуу чөйрөсү-базалык билим берүүнү кеңейтүү, тереңдетүү.

Креативдүү билим берүү чөйрөсү-ийримдер, элективдик курстар, клубдар, проектилер. конкурстар.

Перцептивдүү билим берүү чөйрөсү-окутуунун багыты жана профилин тандоо, олимпиадалар, интеллектуалдык марафондор, проектилер, окуучулардын илимий лабораториялары.

Тарбия берүү чөйрөсү-окуучулардын өзүн-өзү башкаруу уюму, конкурстар, дебат, диспут, илимий-конференция.

 

6.1. Өнүгүү программасынын илимий усулдук камсыздандыруусу:

Илимий маалымдоо, консультациялоо.

ЖОЖдор менен кызматташтыкты күчөтүү.

Эл аралык фонддор менен кызматташтык (Англиянын «Oxford edu pred» программасы, Германиянын Гете атындагы уиверситети колдоо кѳрсѳткѳн «Pash» программасы, Кытай Эл Республикасынын Конфуций институту, Ага-Хан фонду каржылаган «Бирге окуйбуз долбоору»)

Илимий- изилдөө иштери:

автордук, модифицирленген, чыгармачылык программаларды түзүү;

педагогикалык технологияларды иштеп чыгуу;

усулдук-окуу колдонмолорун иштеп чыгуу;

текшерүү-диагностикалык материалдарды, китептерди, маселелер жана тесттер жыйнагын иштеп чыгуу;

 

6.2. Илимий-усулдук темага карата УОТКГнын өнүгүү денгээлинин концептуалдык позициясы.

 Адаптивдүү модели. УКГнын жалпы өнүгүүсүнүн I деңгээли. 

 Заманбап педагогикалык концепциялар жана системалары менен таанышуу аркылуу педагогикалык системасынын татаал компоненттеринин өнүгүшүн божомолдой билүүгө, педагогикалык изилдөөнүн методдорун өздөштүрүү аркылуу инновациялык иш чарага мугалимдер жамааты даяр. Мугалимдер педагогикалык илимдердин жетишкендиктерин жана инновациялык жетишкендиктерди оперативдүү жайылтууга даяр. Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүүнүн инновациялык жана пилоттук мектебинин типтүү Жобосунун негизинде иш алып баруу.

 

Эксперименталдык аянтча. УКГнын жалпы өнүгүүсүнүн II деңгээли.

Эксперименталдык инновациялык идеяларды жана жаңыланууну киргизүү. Мугалимдердин илимий-практикалык даярдыгынын денгээлин жогорулатуу. Мугалимдердин усулдук иштеринин системасынын калыптана башташы. Инновациялык иштерге карата Жоболордун иштелип чыгышы. Эксперименттин этаптарынын өнүгүшүнө коррекция киргизүү. Проблемалык-багыттоочу анализдин планга жараша убагында жазылышы. Жалпы мугалимдердин жаңыланууга карата массалык чыгармачылык иштеши.

 

6.3. Педагогикалык чебердиктин сапатын жогорулатуу

Кесиптик квалификация:

педагогикалык кадрларды аттестациялоо;

өзүн-өзү көзөмөлдөөгө катышуу;

мугалимдердин билимдерин жогорулатуу курстары;

тренинг-семинарлар (гимназия ичиндеги жана шаардык, республикалык деңгээлде).

Профессионалдык компетенттүүлүк:

Илимий-усулдук кеңеш-жалпы бирдиктүү билим берүүнү калыптандыруудагы мугалимдердин бирге аракеттенүүсүн координациялоо чөйрөсү;

Илимий-усулдук кафедралар- мугалимдердин бирге аракеттешүү чөйрөсү;

Чыгармачылык, инновациялык топтор-алдынкы педагогикалык тажрыйбаны жалпылоо жана жайылтуу чөйрөсү;

Эксперттик-аналитикалык топ-жаңылануу, эксперименталдык иштерд

Биздин дарегибиз

Статистика

Материалдар
Документтер
Сүрөттөр
Аудио/Видео
2578
645
745
28

Байланыш

Бишкек шаары, Токтогул көч., 68
+996 (312) 486383
+996 (312) 486267
+996 (312) 486434
+996 (312) 486266
ncg5@inbox.ru